Người miền Trung chạy bão Molave

450.000 người các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên được sơ tán khẩn cấp tránh bão Molave.

Các bài viết khác: